Polityka Prywatności / Privacy Policy

Polityka Prywatności / Privacy Policy

English version below

PL

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: psychoterapia.co
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny Kaja Wieczorek-Socha, NIP: 9452089150, ul. Akacjowa 10/5, 31-466 Kraków
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@psychoterapia.co
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Obsługa zapytań przez formularz
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Netlify, Inc., 2325 3rd Street, Suite 215, San Francisco, California 94107. firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 1. Urządzenia mobilne:

EN

1. General information

 1. This policy applies to the Website functioning at the address url: psychoterapia.co
 2. The website operator and personal data administrator is Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny Kaja Wieczorek-Socha, NIP: 9452089150, ul. Akacjowa 10/5, 31-466 Kraków
 3. Operator’s e-mail contact address: kontakt@psychoterapia.co
 4. The Operator is the Administrator of your personal data in relation to data provided voluntarily on the Website.
 5. The website uses personal data for the following purposes:
 • handling the form data
 1. The website performs the functions of obtaining information about users and their users behavior as follows:
 • Through data voluntarily entered in forms which are entered into the Operator’s systems.
 • By saving cookies in end devices (so-called “cookies”).

2. Selected methods of data protection used by the Operator

 1. The places of logging in and entering personal data are protected in transmission layer (SSL certificate). Thanks to this personal data and data logins entered on the site are encrypted on the computer user and can only be read on the target server.

3. Hosting

 1. The website is hosted (technically maintained) on the operator’s server: Netlify, Inc., located at 2325 3rd Street, Suite 215, San Francisco, California 94107. business

4. Your rights and additional information on how to use the data

 1. In some situations, the Administrator has the right to transfer your data personal to other recipients, if it is necessary for the performance of the concluded a contract with you or to fulfill your obligations Administrator. This applies to such groups of recipients:
 • hosting company on the basis of entrustment
 • authorized employees and associates who use data to achieve the purpose of the site
 1. Your personal data processed by the Administrator no longer than it is it is necessary to perform specific actions associated with them separate regulations (e.g. on accounting). In relation to marketing data, the data will not be processed for more than 3 years.
 2. You have the right to request from the Administrator:
 • access to personal data concerning you,
 • correcting them,
 • deletion,
 • processing restrictions,
 • and data transfer.
 1. You have the right to object to the processing indicated in point 3.3 c) regarding the processing of personal data for the purpose the implementation of legitimate interests pursued by Administrator, including profiling, but the right to object will not could have been made in the case of legitimate valid ones grounds for processing, overriding interests, rights and freedom, in particular the determination, exercise or defense of claims.
 2. The Administrator’s actions may be appealed to the President of the Office for Protection Personal Data, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.
 3. Providing personal data is voluntary, but necessary for handling Service.
 4. Actions may be taken in relation to you automated decision making, including profiling for the purpose rendering services under the concluded contract and for the purpose of being carried out by Direct Marketing Administrator.

5. Information on forms

 1. The website collects information provided voluntarily by the user, including data personal, if provided.
 2. The Website may save information about connection parameters (designation time, IP address).
 3. The website, in some cases, may save information that facilitates linking data in the form to the user’s email address filling out the form. In this case, the user’s email address appears inside the url of the page containing the form.
 4. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function a specific form, e.g. to process the request service or commercial contact, service registration, etc. Each time the context and description of the form clearly indicate what it is used for.

6. Administrator logs

 1. Information on user behavior on the website may be subject to login. These data are used to administer the site.

7. Information about cookies

 1. The website uses cookies.
 2. Cookie files (so-called “cookies”) are IT data, in in particular text files that are stored on the device end of the Website User and are intended for the use of websites Website. Cookies usually contain the name of the page from which they come from, the time they are stored on the device the final and unique number.
 3. Entity placing on the User’s end device The Website’s cookies and accessing them is the Website’s operator.
 4. Cookies are used for the following purposes:
 5. maintaining the Website user’s session (after logging in), thanks to which the user does not have to re-enter on each subpage of the Website login and password;
 6. achieving the objectives set out above in the ‘Relevant techniques’ section Marketing “;
 7. The Website uses two basic types of cookies: “Session” and “persistent” cookies. cookies “Session” files are temporary files that are stored on your device end User’s until logging out, leaving the page web or disable the software (web browser). Persistent cookies are stored on the terminal device User for the time specified in the parameters of cookies or to time of their removal by the User.
 8. Website browsing software (browser Internet) usually allows file storage by default cookies on the User’s end device. Website Users can change the settings in this area. Web browser allows you to delete cookies. It is also possible automatic blocking cookies Detailed information on this subject is provided web browser help or documentation.
 9. Restrictions on the use of cookies may affect some functionalities available on the Website.
 10. Cookies placed on the Website User’s end device they can also be used by those cooperating with the operator Website entities, in particular this applies to companies: Google (Google Inc. with based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the USA), Twitter (Twitter Inc. based in the USA).
 1. If the user does not want to receive cookies, he can change browser settings. We reserve that disabling cookies necessary for authentication, security and maintenance processes User preferences can make it difficult, and in extreme cases it can prevent the use of websites
 2. To manage cookie settings, select the browser from the list below website you use and follow the instructions:
 1. Mobile devices: